Geekbench 5, 64bit (Multi-Core)


Geekbench 5是一个大量使用系统内存的跨平台基准测试。高速的系统内存将极大地提升测试成绩。多核测试涉及所有CPU核心,并且能充分利用超线程技术。


基准测试结果

AMD EPYC 9654P AMD EPYC 9654P
96C 192T @ 2.40 GHz
68,024
AMD EPYC 9654 AMD EPYC 9654
96C 192T @ 2.40 GHz
68,024
AMD EPYC 7763 AMD EPYC 7763
64C 128T @ 2.45 GHz
49,642
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX
64C 128T @ 2.70 GHz
49,318
AMD EPYC 7713 AMD EPYC 7713
64C 128T @ 2.00 GHz
47,053
AMD EPYC 7713P AMD EPYC 7713P
64C 128T @ 2.00 GHz
47,053
AMD EPYC 75F3 AMD EPYC 75F3
32C 64T @ 2.95 GHz
38,501
AMD EPYC 7742 AMD EPYC 7742
64C 128T @ 2.25 GHz
37,515
AMD EPYC 7643 AMD EPYC 7643
48C 96T @ 2.30 GHz
36,850
Intel Xeon w9-3495X Intel Xeon w9-3495X
56C 112T @ 1.90 GHz
36,788
AMD EPYC 7543 AMD EPYC 7543
32C 64T @ 2.80 GHz
36,650
AMD EPYC 7543P AMD EPYC 7543P
32C 64T @ 2.80 GHz
36,650
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX
64C 128T @ 2.70 GHz
36,215
AMD Ryzen Threadripper 3990X AMD Ryzen Threadripper 3990X
64C 128T @ 2.90 GHz
34,670
AMD EPYC 7513 AMD EPYC 7513
32C 64T @ 2.60 GHz
31,241
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX
32C 64T @ 3.60 GHz
29,745
Apple M2 Ultra (76-GPU) Apple M2 Ultra (76-GPU)
24C 24T @ 3.50 GHz未经审核的
29,384
Apple M2 Ultra (60-GPU) Apple M2 Ultra (60-GPU)
24C 24T @ 3.50 GHz未经审核的
29,384
AMD EPYC 7453 AMD EPYC 7453
28C 56T @ 2.75 GHz
28,160
AMD EPYC 74F3 AMD EPYC 74F3
24C 48T @ 3.20 GHz
27,866
AMD EPYC 7443 AMD EPYC 7443
24C 48T @ 2.85 GHz
25,985
AMD EPYC 7443P AMD EPYC 7443P
24C 48T @ 2.85 GHz
25,985
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX
32C 64T @ 3.50 GHz
25,211
Intel Core i9-13900KS Intel Core i9-13900KS
24C 32T @ 3.20 GHz
24,854
AMD EPYC 7413 AMD EPYC 7413
24C 48T @ 2.65 GHz
24,322
AMD Ryzen 9 7950X AMD Ryzen 9 7950X
16C 32T @ 4.50 GHz
24,121
Apple M1 Ultra (48-GPU) Apple M1 Ultra (48-GPU)
20C 20T @ 3.20 GHz
24,055
Apple M1 Ultra (64-GPU) Apple M1 Ultra (64-GPU)
20C 20T @ 3.20 GHz
24,055
Intel Core i9-13900KF Intel Core i9-13900KF
24C 32T @ 3.00 GHz
23,982
Intel Core i9-13900K Intel Core i9-13900K
24C 32T @ 3.00 GHz
23,982
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX
24C 48T @ 3.80 GHz
23,928
Intel Xeon W-3175X Intel Xeon W-3175X
28C 56T @ 3.10 GHz
23,465
AMD Ryzen 9 7950X3D AMD Ryzen 9 7950X3D
16C 32T @ 4.20 GHz
23,086
AMD Ryzen Threadripper 3970X AMD Ryzen Threadripper 3970X
32C 64T @ 3.70 GHz
22,727
AMD EPYC 73F3 AMD EPYC 73F3
16C 32T @ 3.50 GHz
21,125
AMD EPYC 7343 AMD EPYC 7343
16C 32T @ 3.20 GHz
20,897
AMD Ryzen 9 7900 AMD Ryzen 9 7900
12C 24T @ 3.70 GHz
20,510
Intel Core i9-13900HX Intel Core i9-13900HX
24C 32T @ 2.20 GHz
20,305
AMD Ryzen 9 7900X AMD Ryzen 9 7900X
12C 24T @ 4.70 GHz
19,932
AMD Ryzen Threadripper 3960X AMD Ryzen Threadripper 3960X
24C 48T @ 3.80 GHz
19,851


返回首页